Prírodná pamiatka Krehora

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 777
Výmera chráneného územia: 14 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1992
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia vo Veľkom Krtíši
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okr.úradu ŽP vo V.Krtíši č. ŽP-390/1991-ŠOP z 6.1.1992, doplnok k tomuto rozhodnutiu VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochr.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Ochrana zachovalého skalného komplexu vulkanického pôvodu v striedaní s lesostepnými enklávami s vedecko-výskumným, náučným a estetickým významom.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Veľký Krtíš
Obec: Čebovce
Katastrálne územie: Čebovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam