Prírodná pamiatka Ostrovica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 778
Výmera chráneného územia: 44 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1992
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Žiari nad Hronom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Žiari nad Hronom č.ŽP/174/91 z 19.2.1992 VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochranu skal.andezitových útvarov ako výrazného kraj.prvku dokumentujúceho doznievanie sop.činnosti v Z.Karpatoch a násl.procesy mechanického zvetrávania a odkrývania magm. telies v pohorí Vtáčnik, dôležitých z ved.-výskumného,náuč.a kultúrneho hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Obec: Kľak
Katastrálne územie: Kľak
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Partizánske 35-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam