Prírodná pamiatka Rajkovec

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 781
Výmera chráneného územia: 9 422 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1992
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP v Trenčíne č. ŽP-80/92-Hu z 2.3.1992 - účinnosť od 26.3.1992, 4. stupeň o. - VZV KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana pramenného pasienka s veľkým zastúpením vstavačovitých rastlín (najbohatší výskyt Dactylorhiza fuchsii ssp. soóana v CHKO Biele Karpaty a v celom okr. TN). Refúgium genofondu a výskumná plocha. Hojný výskyt salamandry škvrnitej.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Horné Srnie
Katastrálne územie: Horné Srnie
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trenčín 35-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam