Prírodná pamiatka Rösslerov lom

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 788
Výmera chráneného územia: 23 828 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Národný výbor hl. mesta SR Bratislavy
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie NV hl. mesta SR Bratislavy o CHPV lokalita Rösslerov lom zo 16.11.1990 - ú. od 5.12.1990, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Bratislava
Predmet ochrany: Za CHÚ je vyhlásená významná geologická lokalita, v ktorej vystupuje kompaktný granodiorit ako súčasř kryštalinika Malých Karpát, důležitá z vedecko-výskumného, náučného a ekologického hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - Nové Mesto
Katastrálne územie: Vinohrady
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bratislava - Sever 44-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam