Prírodná pamiatka Devínska lesostep

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 789
Výmera chráneného územia: 50 966 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1992
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Úrad životného prostredia hlavného mesta SR Bratislavy
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Úradu ŽP hl. mesta SR Bratislavy č. j. 272/92 z 1.10.1992, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.04
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Bratislava
Predmet ochrany: Významná lokalita spoločenstva kriticky ohrozených druhov rastlín. Vyskytujú sa tu xerotermné fytocenózy s kriticky ohrozenou Koringiou rakúskou. PP je súčasťou JZ svahov masívu Devínskej Kobyly so strmými svahmi, krovinami i skupinami lúčok.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - Devín
Katastrálne územie: Devín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-23, 44-24, 44-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam