Prírodná pamiatka Raková

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 791
Výmera chráneného územia: 86 045 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1992
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP v Senici č. 852/OÚŽP.166/1992 zo dňa 22.12.1992 - ú. od 6.1.1993, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Zvyšky typických bielokarpatských trávnatých porastov po ľavej strane potoka Raková s veľkou druhovou pestrosťou rastlín a živočíchov, ktorých zachovanie má veľký význam pre ekologickú stabilizáciu okolitých intenzívne využívaných poľnohospodár. kultúr.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Obec: Chropov
Katastrálne územie: Chropov
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Myjava 35-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam