Chránený areál Štefanovská borina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 794
Výmera chráneného územia: 20 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad pre životné prostredie vo Vranove nad Topľou
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu pre životné prostredie vo Vranove nad Topľou č. OÚŽP 166/93 z 30.3.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - regionálna správa Prešov
Predmet ochrany: CHA je zriadený na ochranu enklávy teplomilných rastlinných spoločenstiev južnej časti Nízkych Beskýd s výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín, zvlášť z čeľade Orchidaceae. Lokalitu je potrebné chrániť najmä pred nežiadúcim zalesňovaním.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Obec: Štefanovce
Katastrálne územie: Štefanovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam