Prírodná rezervácia Fialková dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 801
Výmera chráneného územia: 205 879 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana územia v JZ časti M. Karpát. Geol. podkladom je kryštalinikum, dolina vznikla na zlom. línii - ukážka klesania a vyzdvihovania blokov. V strednej časti má charakter kaňonu. Zachovalé dubovo-hrab. lesy, vzácne druhy rastlín, najmä vstavačovitých.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava - Devín
Katastrálne územie: Devín
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-23, 44-24, 44-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam