Chránený areál Jurský chlm

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 806
Výmera chráneného územia: 1 031 019 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: 2020
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády SR č. 160/2020 Z. z. z 10. júna 2020, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Jurský chlm - ú. od 1.7.2020, 3. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: biotopy európskeho významu: Sl1 Vnútrozemské slaniská a slané lúky (1340*) a Tr3 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši (6250*). Biotop druhu európskeho významu: pichliač úzkolistý (Cirsium brachycephalum). Biotopy druhov národného významu: kosatec pochybný (Iris spuria), žltniak hrebenitý (Agropyron pectinatum) a kozinec bezbyľový (Astragalus exscapus). https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/160/ZZ_2020_160_20200701.pdf mapa https://www.biomonitoring.sk/InternalGeoportal/ProtectedSites/DetailSiteMap/101.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno, Nové Zámky
Obec: Búč, Mužla
Katastrálne územie: Búč, Mužla
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Mužla 45-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam