Prírodná rezervácia Šmolzie

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 818
Výmera chráneného územia: 455 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo zivotneho prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 - ú. od 1.5.1993, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - ú. od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Účelom ochrany je zachovanie zvyšku lužného lesa na Záhorskej nížine s pôvodnou drevinovou skladbou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Suchohrad
Katastrálne územie: Suchohrad
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Záhorie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Gajary 34-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam