Prírodná pamiatka Kráľovská lúka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 82
Výmera chráneného územia: 32 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1975
Rok poslednej novelizácie: 1982
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Dunajskej Strede
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie rady ONV v Dunajskej Strede č.288/75 zo dňa 26.11.1975 v znení nariadenia ONV v D. Strede č. 7/VII/82 zo dňa 9.9.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Územie predstavuje zvyšok mŕtveho ramena Dunaja s porastom typických lužných lesov a s vodnými, močiarnymi a lúčnymi biocenózami a vzácnymi druhmi flóry (lekno biele, snežienka jarná a iné).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Obec: Bodíky
Katastrálne územie: Bodíky
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 2
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00082_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00082_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam