Prírodná rezervácia Udrina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 821
Výmera chráneného územia: 1 073 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo zivotneho prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 - ú. od 1.5.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: CHÚ patrí medzi najvzácnejšie v okrese Bánovce nad Bebravou. Na J expozíciách sú tu ideálne podmienky pre vývoj xerotermnej vegetácie a spoločenstiev s dubom plstnatým. Na chladnejších stanovištiach rastú bukové lesy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Trebichava, Slatina nad Bebravou, Timoradza
Katastrálne územie: Trebichava, Slatina nad Bebravou, Timoradza
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bánovce nad Bebravou 35-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam