Prírodná rezervácia Žrebíky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 825
Výmera chráneného územia: 1 112 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 - účinnosť od 1.5.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana územia s bralným reliéfom tvoreným vápencami a dolomitmi bebravskej série. Výskyt povrchových a podzemných krasových útvarov, vzácnych druhov rastlín a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Slatinka nad Bebravou, Krásna Ves
Katastrálne územie: Slatinka nad Bebravou, Krásna Ves
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trenčín 35-21, Bánovce nad Bebravou 35-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam