Prírodná rezervácia Javorinka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 831
Výmera chráneného územia: 355 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.83/1993 z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Kysuce
Predmet ochrany: Fragment zriedkavých prirodzených jedľ. bučín Kysuckej vrchoviny. Zachytáva typ. pestrosť rôznych petrografických typov bystrickej jednotky flyšového pásma a ich vplyv na morfologický vývoj, hydrolog.pomery a vegetáciu. Ved., náučné a kult.-vých. ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Zázrivá
Katastrálne územie: Zázrivá
Príslušnosť k VCHÚ: Chránená krajiná oblasť Kysuce
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam