Prírodná rezervácia Kamenný jarok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 832
Výmera chráneného územia: 651 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.83 z 23.3. 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Význam. geol.-geomorf. fenomén sop.pohorí s výskytom hornín takmer všetkých geol. období na malom území. Dokumentácia geol.stavby neovulkanitov str. Slovenska. Pestrosť foriem reliéfu a vegetácie. Jediný výskyt tisu v Štiavn. vrchoch a množstva orchideí.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom
Obec: Banská Štiavnica, Repište
Katastrálne územie: Banky, Repište
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-33,36-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam