Prírodná rezervácia Kozí chrbát

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 834
Výmera chráneného územia: 374 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.83/1993 z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Ochrana stabilného spoločenstva pôvodných porastov vysokohor. sutinového javor. lesa na SZ a Z svahoch Kozieho chrbátu so špecifickým druh.zložením, kt. tvoria prirodzenú hranicu lesa. Výskyt veľmi starých jedincov klenu a niekt. vzácnych taxónov flóry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Liptovská Osada
Katastrálne územie: Liptovská Osada
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Donovaly 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam