Prírodná rezervácia Mačková

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 838
Výmera chráneného územia: 422 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.83/1993 Z.z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: PR zahŕňa typické ukážky buk.a borovicových porastov na vápen.podloží vrátane vývoj.štádií step.a lesostep.charakteru ako i fragmenty sutin.spoločenstiev.Synúzia podrastu sa vyznačuje bohatým výskytom chránených a vzácnych druhov rastlín.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Medzibrod
Katastrálne územie: Medzibrod
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam