Prírodná rezervácia Nebrová

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 840
Výmera chráneného územia: 533 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č.83/1993 Z.z. z 23. marca 1993 - ú. od 1.5.1993, 4. stupeň - v. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ je ucelený komplex lúčnych a pasienkových biocenóz so značnou druhovou biodiverzitou. Územie nie je ovplyvnené intenzifikačnými zásahmi. Výskyt ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Ideálna plocha pre uchovanie genofondu i monitoring zmien ŽP.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Červený Kameň
Katastrálne územie: Červený Kameň
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Púchov 25-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam