Národná prírodná rezervácia Podskalský Roháč

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 841
Výmera chráneného územia: 1 055 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.83/1993 Z.z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje prirodzené lesné a nelesné biocenózy so zachovalou teplomilnou vegetáciou na vápencovom substráte s výskytom chránených a zriedkavých druhov rastlín. Hodnotná je aj abiotická zložka - bralné útvary - bašty, piliere, skalné okná a pod.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Horný Lieskov, Považská Bystrica
Katastrálne územie: Horný Lieskov, Považská Bystrica
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Považská Bystrica 25-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam