Prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 842
Výmera chráneného územia: 644 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: 2021
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR, vláda SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 290/2021 Z. z. zo 14. júla 2021, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka - účinnosť od 1.8.2021
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Ochrana prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev zabezpečenie priaznivého stavu predmetu ochrany: Biotopy európskeho významu: Lk 1 Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Ls 3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy (* 91H0), Vo 2 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Pi 4 Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230). Biotopy národného významu: Lk 10 Vegetácia vysokých ostríc, Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské. Biotopy druhu rastliny národného významu: hrachor sedmohradský [Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritsch]. Biotopy druhov živočíchov európskeho významu: fuzáč obrovský/fuzáč veľký (Cerambyx cerdo) a roháč obyčajný (Lucanus cervus).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Rimavská Sobota, Dražice
Katastrálne územie: Nižná Pokoradz, Dražice, Vyšná Pokoradz
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Rimavská Sobota 37-33 štandardizovaný názov: bez zmeny
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam