Národná prírodná rezervácia Suchá dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 845
Výmera chráneného územia: 15 855 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z.z. z 23.marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: NPR je ukážkou všetkých základných geol.a tekton.typov staveb.jednotiek Tatier. Je to z veľkej časti nenarušené územie s bohatou diverzitou rastl.druhov typických pre karpat. flóru. Súčasťou NPR sú krasové javy (napr. Medvedia jaskyňa, Dúpnica a i.).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Kvačany, Liptovský Trnovec, Liptovské Matiašovce, Pavlova Ves
Katastrálne územie: Kvačany, Liptovský Trnovec, Liptovské Matiašovce, Babky
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trstená 26-41, L.Mikuláš 26-43 ŠMO 1:5000: Trstená 1-8,1-9,2-8,2-9
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam