Prírodná rezervácia Turícke dubiny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 846
Výmera chráneného územia: 190 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 - ú. od 1.5.1993, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: PR je vyhlásená na ochranu posledného väčšieho výskytu pôvodných dub.lesov v Lipt.kotline, ich prostredia a živočíš-stva. Najsevernejšia hranica výskytu duba letného na Sloven-sku. Vyvracia to dlhoročný názor o výrazne nížinnom charak-tere duba letného.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Turík
Katastrálne územie: Turík
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam