Národná prírodná rezervácia Vápeč

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 847
Výmera chráneného územia: 753 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z.z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy
Predmet ochrany: CHÚ patrí medzi najatraktívnejšie krajinné dominanty Strážovských vrchov.Po geolog.stránke je prevažná časť odkryvov viazaná na dolomity príp.vápence.Vápnomilná xerotermná vegetácia submont.charakteru,pozoruhodný je výskyt vstavačovitých.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Košecké Podhradie, Horná Poruba
Katastrálne územie: Kopec, Horná Poruba
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trenčín 35-21, Valaská Belá 35-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam