Prírodná rezervácia Bzaná

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 852
Výmera chráneného územia: 154 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23. marca 1993, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 5/2004 zo 14.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Poloniny
Predmet ochrany: PR predstavuje súbor druhotných lúčnych a kroviskových ekosystémov, typických pre kultúrnu krajinu Bukovských vrchov. Majú prirodzenú štruktúru a bohatú biodiverzitu. Vyžadujú si regulovaný vývoj, predovšetkým kosbou lúk.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Kolbasov
Katastrálne územie: Kolbasov
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Poloniny
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Zboj 28-44, Ubľa 38-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam