Prírodná rezervácia Krátke Tice

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 858
Výmera chráneného územia: 174 064 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Latorica
Predmet ochrany: Ochrana izolovaného mŕtveho ramena s otvorenou vodnou plochou s pôvodnou močiarnou i vodnou vegetaciou s množstvom chrán. a kriticky ohorozených rastl. druhov. Má mimoriadnu biolog. hodnotu a klimatický i estet. význam v poľnoh.krajine Východosl. nížiny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Trebišov
Obec: Zatín, Vojka
Katastrálne územie: Zatín, Vojka
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Latorica
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kráľovský Chlmec 38-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam