Prírodná rezervácia Lysá

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 859
Výmera chráneného územia: 39 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Min. životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP Košice č. 2/2006 z 10.11.2006 - účinnosť od 1.12.2006
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: PR je pozoruhodná izolovaným výskytom duba mnohoplodého a drieňa a veľmi vzácnymi xerotermnými lesnými a lesostep. spoločenstvami na strmých svahoch. Hojný výskyt ohrozenej kamienky modropurpurovej, ojedinelý v celej CHKO Vihorlat je kosatec trávolistý.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Sobrance
Obec: Podhoroď, Choňkovce
Katastrálne územie: Podhoroď, Choňkovce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Vihorlat
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Sobrance 38-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam