Prírodná rezervácia Švábovská stráň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 867
Výmera chráneného územia: 182 579 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Prešove č. 5/2004 zo 14.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: PR je v Popradskej kotline botanicky výnimočne bohatým územím. Teplomilné spoločenstvo s hlaváčikom jarným (Adonis vernalis), ktorého najsevernejší výskyt tu je izolovaný od súvislého výskytu v Slov.krase. Význam pre štúdium formovania flóry v minulosti.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Hôrka, Švábovce
Katastrálne územie: Hôrka, Švábovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kežmarok 27-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam