Prírodná pamiatka Kyseľová

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 87
Výmera chráneného územia: 181 346 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie plen. zasad. a nariadenie ONV v Senici č. 212 z 26.10.1990, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu skalnej lesostepi s výskytom vzácnych, ohrozených a chránených xerotermných druhov flóry v geomorfologickom celku Myjavská pahorkatina, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Obec: Hradište pod Vrátnom
Katastrálne územie: Hradište pod Vrátnom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Senica 35-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00087_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00087_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00087_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00087_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00087_0009 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00087_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00087_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00087_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam