Prírodná pamiatka Zrubárka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 872
Výmera chráneného územia: 132 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP v Senici č. 223/OÚŽP/1993 zo 14.4.1993 - účinnosť od 5.5.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje jedny z posledných prirodzených výverov podzemných vôd v Malých Karpatoch s veľkým vedeckovýskumným a kultúrno-výchovným významom.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Senica
Obec: Jablonica
Katastrálne územie: Jablonica
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Senica 35-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam