Chránený areál Fenek

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 875
Výmera chráneného územia: 96 815 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP R.Sobota č.269/93 z 13.5.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Územie predstavuje úzka dolina Fenek so zachovalým močiarnym biotopom na územi Cerovej vrchoviny. Je výrazným ekostabilizačným prvkom. Na podmáčaných a zavodnených plochách sa zachovali dnes už veľmi vzácne prvky fauny a flóry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Petrovce
Katastrálne územie: Petrovce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 47-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam