Prírodná pamiatka Dračia studňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 880
Výmera chráneného územia: 75 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresny urad zivotneho prostredia v Povazskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP P.Bystrica č.1279/1993-457.4-A/10 z 12.8.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Územie predstavuje mikroreliéfnu formu - najmohutnejší a najrozsiahlejší penovcový útvar Bielych Karpát, pravdepodobne s cennými fosíliami kvartérnych mäkkýšov a chránených druhov fauny a flóry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Krivoklát, Bolešov
Katastrálne územie: Krivoklát, Bolešov
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam