Prírodná pamiatka Kapitulské bralá

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 883
Výmera chráneného územia: 369 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Žiari nad Hronom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP v Žiari nad Hronom č.j. ŽP-66/1993 z 22.9.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Územie je vzácnym geol. fenoménom, poukazujúcim na nedokonalú tekutosť ryolitových láv. Výnimočný produkt neogénneho vulkanizmu s pestrými skal. a lesostep. biocenózami. Útvar je výraznou krajinnou dominantou vo vdtupnej doline do CHKO Štiavnické vrchy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Lehôtka pod Brehmi
Katastrálne územie: Lehôtka pod Brehmi
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam