Prírodná pamiatka Blažejová

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 884
Výmera chráneného územia: 21 613 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1993
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu ŽP v Trenčíne č. j. ŽP-43/93-Hu zo 17.2.1993, 4. stupeň o. - vš. záv. vyhl. KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: PP je zriadená za účelom ochrany a zachovania cenného lúčneho spoločenstva s výskytom vzácnych a ohrozených druhov rastlín. Významná je z hľadiska zachovania biodiverzi-ty a ekologickej stability územia, slúži pre vedeckovýskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Nová Bošáca
Katastrálne územie: Nová Bošáca
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Strání 35-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam