Prírodná pamiatka Bukovina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 886
Výmera chráneného územia: 50 806 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okr. úradu ŽP v Senici č. j. 103/OÚŽP/1994-Gš zo 14.2.1994, 4. stupeň o. - Vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 1/2004 z 12.5.2004 - účinnosť od 15.5.04
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Za PP je vyhlásená časť doliny potoka Feneš, trvalo podmáčaná lúka s výskytom typických mokraďných rastlinných druhov, z ktorých je mnoho chránených, resp. vzácnych a ohrozených. Lokalita má veľký vedeckovýskumný význam.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Plavecký Mikuláš
Katastrálne územie: Plavecký Mikuláš
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-42, 34-44, 35-31, 35-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam