Národná prírodná pamiatka Kostná dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 888
Výmera chráneného územia: 49 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Rimavskej Sobote
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP Rimavská Sobota č.OÚŽP 32/1994 z 21.3.1994 NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z.z. VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Ochrana významnej paleontologickej lokality s náleziskom kosťových pozostatkov mladotreťohorných cicavcov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Hajnáčka
Katastrálne územie: Hajnáčka
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Cerová vrchovina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam