Prírodná pamiatka Ulička

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 889
Výmera chráneného územia: 72 492 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Humennom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia - oddelenia štátnej ochrany prírody v Humennom č. ŠOP 1/94-Bi z 22. marca 1994
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Poloniny
Predmet ochrany: PP je zriadená na ochranu typického riečneho reliéfu podhorského toku Uličky, vodných biocenóz a priľahlých pobrežných a iniciálnych spoločenstiev na štrkopieskových náplavoch vo flyšovom pásme Bukovských vrchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Kolbasov
Katastrálne územie: Kolbasov
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Poloniny, Národný park Poloniny
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Zboj 28-44, Ubľa 38-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam