Chránený areál Vlčkovský háj

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 892
Výmera chráneného územia: 613 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia Trnava
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP Trnava č. OÚŽP/ŠOP/221/94/Tr zo 6.6.1994 - účinnosť od 21.6.1994
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana reliktu dubovo-brestovo-jaseňového lužného lesa s výskytom ohrozených druhov rastlín a živočíchov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Vlčkovce
Katastrálne územie: Vlčkovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Senec 45-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam