Prírodná pamiatka Prečínska skalka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 894
Výmera chráneného územia: 37 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu životného prostredia v Považskej Bystrici číslo 951/1994-457-4-A/10 zo dňa 17.6.1994
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Strážovské vrchy
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu geomorfologicky hodnotného súboru skalných útvarov v Strážovských vrchoch s výskytom chránených, ohrozených a vzácnych druhov fauny a flóry.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Prečín
Katastrálne územie: Prečín
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Strážovské vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-44, M-34-98-C
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam