Prírodná pamiatka Baricovie lúky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 897
Výmera chráneného územia: 16 247 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu ŽP v Trenčíne č. j. ŽP-313/94-Hu z 13.6.1994, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - účinnosť. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: PP je zriadená za účelom zachovania 2. najväčšej lokality kriticky ohrozeného druhu Iris graminea (kosatec trávolistý) v Bielych Karpatoch, ako aj jeho sprevádzajúcich druhov. Lokalita sa nachádza na SV úpätí Veľkej Javoriny na flyšovom geolog. podklade.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Moravské Lieskové
Katastrálne územie: Moravské Lieskové
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Strání 35-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam