Prírodná pamiatka Šifflovské

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 898
Výmera chráneného územia: 18 544 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP v Senici č. 451/OÚŽP.164/1994-Gš z 29.7.1994, oprava č. 560/OÚŽP/1994-Gš z 27.9.1994 - ú. od 22.8.1994, 4. stupeň o. - všeob. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Za CHÚ je vyhlásená jednokostná pramenisková lúka s penovcovým prameniskom s početnou populáciou ohr. druhu Dactylorhiza incarnata a ďalších druhov čeľade Orchideace a s prameniskovou biocenózou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Myjava
Obec: Chvojnica
Katastrálne územie: Chvojnica
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Myjava 35-13 pôvodný názov: U Šifflov
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam