Prírodná pamiatka Visiace skaly

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 900
Výmera chráneného územia: 9 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresny urad zivotneho prostredia v Trnave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie OÚŽP Trnava č. OÚŽP/ŠOP/400/94/Tr z 12.12.1994 - ú. od 27.12.1994, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP Trnava č. 1/2004 z 9.7.2004 - ú. od 1.9.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana lesných a travinných spoločenstiev a skalnatých stepí viazaných na južné svahy v dubovom vegetačnom stupni na vápencoch a dolomitoch, s výskytom ohrozených druhov flóry a fauny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Hubina
Katastrálne územie: Hubina
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Piešťany 35-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam