Chránený areál Žarnovica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 902
Výmera chráneného územia: 18 507 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1994
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný úrad životného prostredia v Martine
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Okresného úradu ŽP v Martine č. ŽP-996/94-Mu z 20.12.1994
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: CHA tvorí meandrujúci vodný tok Žarnovica, ktorý v danom prostredí predstavuje hodnotný krajinný, biologický a ekostabi-lizačný prvok s výskytom vzácnej, ohrozenej a chránenej fau-ny, viazanej na vodné prostredie a s prirodzeným charakterom vegetácie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Turčianske Teplice
Obec: Turčianske Teplice
Katastrálne územie: Turčianske Teplice, Dolná Štubňa
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-11, 36-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam