Prírodná pamiatka Mužliansky potok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 912
Výmera chráneného územia: 309 542 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1990
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Nových Zámkoch
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. XXI. plen. zasad. a nar. ONV v NZ č. 21/900828/XXI. z 28.8.1990 - ú. od 1.9.1990, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.04
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: CHÚ je zriadené na ochranu potoka s priľahlými mokraďami, prvku v intenzívne poľnohospodársky využívanej krajine dôležitého z vedeckovýskumného, náučného a kultúrneho hľadiska.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Mužla
Katastrálne územie: Mužla
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Mužla 45-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam