Chránený areál Bohunický park

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 927
Výmera chráneného územia: 36 028 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Leviciach
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Leviciach č. 235 zo dňa 11.12.1984, 3. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Významná zložka prírodného prostredia okresu Levice. Má mikroklimatický a hygienický význam a veľkú biologickú, vedeckú, estetickú a kultúrnu hodnotu. Prispieva k zvýšeniu pestrosti odlesnenej poľnohospodárskej krajiny a k stabilizácii ŽP okresu Levice.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Bohunice
Katastrálne územie: Bohunice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000:
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam