Chránený areál Brodziansky park

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 928
Výmera chráneného územia: 67 020 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Topoľčanoch
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Topoľčanoch č. 17/E/2/1984 z 29.11.1984 - ú. od 1.1.1985, 3. stupeň o.: vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana historického parku založeného koncom 19. stor. v prírodno-krajinárskom slohu v blízkosti renesančno-barokového kaštieľa. Po 2. sv. vojne bol park značne zanedbaný. Rastú tu aj jedince cudzokrajných druhov drevín.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Partizánske
Obec: Brodzany
Katastrálne územie: Brodzany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam