Chránený areál Galantský park

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 933
Výmera chráneného územia: 33 927 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Galante
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie Okresného národného výboru v Galante č. 11-V./1983 z 9.9.1983 - účinnosť od uplynutia doby 30 dní po vyhlásení
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Historický park je najväčšou súvislou zelenou plochov v meste Galanta s výskytom množstva starých hodnotných jedincov drevín. Je to objekt veľkej hist., mikroklim., biolog., hygienickej, dendrolog. a architekt. hodnoty. Možnosti pre krátkodobú rekreáciu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Galanta
Obec: Galanta
Katastrálne územie: Galanta
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Galanta 45-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam