Chránený areál Hurbanovský park

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 938
Výmera chráneného územia: 54 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Komárne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Komárne č. 71/1981 zo dňa 22.9.1981, 3. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Ochrana historického parku v meste Hurbanovo.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Hurbanovo
Katastrálne územie: Hurbanovo
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam