Chránený areál Topoľčiansky park

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 981
Výmera chráneného územia: 103 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Nitre
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie z ôsmeho plenárneho zasadnutia Okresného národného výboru v Nitre, uskutočneného dňa 6.10.1982 a z neho vyplývajúce nariadenie ONV v Nitre
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Mimoriadne cenný hist. park na okraji obce Topoľčianky pri kaštieli. Voľne prechádza do les. porastov pohoria Tribeč. Jeden z najväčších najstarších v SR - niekt. jedince pochádzajú z r. 1800-1810. Celkovo je tu zastúpených vyše 300 taxónov drevín.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Obec: Topoľčianky
Katastrálne územie: Topoľčianky
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam