Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1101
1161 Babirátka PP 0 1994 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň NR SR, KÚŽP v Trenčíne
5 Bábske jazierko PP 35 201 1973 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Okresný národný výbor v Galante
183 Bábsky les NPR 303 900 1966 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Komisia SNR pre školstvo a kultúru
919 Bábsky park CHA 42 200 1982 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Okresný národný výbor v Nitre, KÚŽP v Nitre
206 Bacúšska jelšina PR 42 600 1967 ŠOPSR - NP Muránska planina Komisia SNR pre kultúru a informácie
495 Bačkovská dolina NPR 2 200 400 1967 ŠOPSR - CHKO Latorica Slovenská národná rada
205 Badínsky prales NPR 300 300 1913 ŠOPSR - CHKO Poľana MP v Budapešti, MK SSR, MŽP SR, Kraj. úrad v Ban. Bystrici
496 Bahno PR 27 800 1988 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1202 Bahno CHA 496 500 2011 ŠOPSR - CHKO Záhorie Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
6 Bajdeľ CHA 86 800 1988 ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
221 Banskoštiavnická botanická záhrada CHA 35 522 1958 ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy Povereníctvo školstva a kultúry
1135 Barania hlava PR 134 050 2006 ŠOPSR - NAPANT Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici
1237 Barania zem OcCHU 8 153 2016 Obec Obecné zatupiteľstvo obce Moravany nad Váhom
826 Baranovo PR 158 300 1993 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo životného prostredia SR
897 Baricovie lúky PP 16 247 1994 ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty Okresný úrad životného prostredia v Trenčíne